1921 - 1927 König Georg V

Preis : Preisnachfrage
1921 - 1927 König Georg V